شد وصل طرفين حراري وصله نحاس

شد وصل طرفين حراري وصله نحاس

CODESIZEØd1LEQUANTITY
SFPP-01FT-POD-320100 32x131.56718.160